Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Prawa i obowiązki ucznia

PRAWO UCZNIA
Uczeń ma prawo:

 

 1. Do dodatkowego wyjaśnienia partii (części) materiału realizowanego na lekcji.
 2. Do dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela lub uczestnictwa w zajęciach kółka wyrównawczego (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lekcyjnych. ) ;zajęć pozalekcyjnych.
 3. Do jawnej oceny za wiadomości, umiejętności i zachowania, (z tym , że ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotów nauczania ).
 4. Do jednego sprawdzianu pisemnego w ciągu dnia , a w tygodniu - do trzech, zwracanie ich uczniom winno nastąpić w ciągu 7 dni od napisania, sprawdziany, prace klasowe obejmujące materiał powyżej trzech tematów lekcyjnych powinny być zapowiedziane z jedno-tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Do nie zadawania prac domowych na okres świąteczny i ferii (wakacji), do odpoczynku w czasie przerw lekcyjnych.
 6. Do nie zadawania prac domowych z przedmiotów artystycznych.
 7. Do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych.
 8. Do jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły (bez uwłaczania godności), za opinię te nie można być szykanowane.
 9. Do reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach zawodowych i innych imprezach , zgodnie z możliwościami i umiejętnościami, nie można zmusić ucznia do uczestnictwa w tej działalności.
 10. Do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły; za zgodą dyrekcji szkoły, za zgodą dyrekcji szkoły , działalność ta traktowana jest na równi z działalnością szkoły i jest dobrowolna.
 11. Do egzaminu sprawdzającego i klasyfikacyjnego.
 12. Do dowolnego ubioru , ale czystego i schludnego.

 

OBOWIĄZKI UCZNIA.
Uczeń ma obowiązek.

 

 1. Sumiennie uczyć się i przygotowywać do lekcji.
 2. Nosić do szkoły schludne ubranie i estetyczną fryzurę. Uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych.
 3. Nosić na terenie szkoły zmienne obuwie; w zmiennym obuwiu uczeń porusza się jedynie w pomieszczeniach szkolnych.
 4. Regularnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne; w razie nieobecności na lekcjach, uczeń na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy przynosi usprawiedliwienie.
 5. Przyjścia do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
 6. Do odpoczynku w czasie przerw, jednak słucha poleceń dyżurującego nauczyciela i dyżurnych. Wychodzi przed szkołę, gdy zdecyduje nauczyciel dyżurujący.
 7. Po zakończeniu przerw ustawia się przed klasą ,w której ma lekcje, nie wchodzi na salę gimnastyczna.
 8. Dba o czystość szkoły, odpadki, śmieci wrzuca do kosza.
 9. Szanuje sprzęt, pomoce naukowe, urządzenia i podręczniki szkolne; za szkodę spowodowaną umyślnie przez ucznia materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 10. Nosić dzienniczek uczniowski celem dokonania aktualnych wpisów ocen oraz uwag o zachowaniu i potwierdzenia ich podpisem rodziców.
 11. Systematycznie uczestniczyć na zajęcia pozalekcyjne, gdy się zapisał i wyraził chęć uczestniczenia.
 12. Być koleżeńskim, uczynnym, otaczać opieką młodszych kolegów.
 13. Okazać szacunek wszystkim pracownikom szkoły.
 14. Świadomego i rzetelnego wykonywania zarządzeń dyrekcji szkoły.

 

NAGRODY
Społeczność szkolna została nagrodzona za:

 

 • rzetelną naukę i pracę społeczną
 • wzorową postawę,
 • wybitne osiągnięcia (udział w konkursach itp. )
 • działalność , odwagę i frekwenc

 

NAGRODY

 

 • wyróżnienie - pochwała wychowawcy klasy,
 • pochwała dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów,
 • dyplom uznania,
 • nagroda książkowa,
 • nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Rodziców,
 • nagroda rzeczowa ufundowana przez dyrektora szkoły,


  KARY

 

 • upomnienie wychowawcy klasy,
 • upomnienie dyrektora szkoły,
 • upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, udzielona wobec klasy,
 • przeniesienie do równoległej klasy w swej szkole,
 • przeniesienie do innej szkoły, za zgodą Kuratorium Oświaty (zmiana środowiska mogłaby korzystnie wpłynąć na postawę ucznia i jego dalszy rozwój).

 

UCZNIOWI NIE WOLNO

 

 • przebywać bez rodziców w miejscach publicznych po 20.oo w porze zimowej, po 21.oo w porze letniej,
 • uczęszczać na seanse filmowe i imprezy artystyczne niedozwolone dla określonego wieku,
 • przywłaszczania cudzą i społeczną własność.
Data dodania: 2022-02-27 20:29:06
Data edycji: 2022-02-27 20:30:18
Ilość wyświetleń: 322

“Uczenie jest niekończącą się podróżą"

Donna Bulger

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej