Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Egzamin ósmoklasisty 2024

 

Drodzy rodzice i uczniowie klas ósmych

Przekazujemy najważniejsze informacje oraz plik z informacjami, które dotyczą egzaminu ósmoklasisty. 

Prosimy o zapoznanie się z tą treścią. 

 

Egzamin odbywa się w maju

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuję uczeń, który:

- z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

 1. Język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 – czas trwania 120 minut – wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut – wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 16 maja 2024r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut – wydłużenie do 135 minut

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym, przystępuje do niego w terminie dodatkowym.

Termin dodatkowy:

 1. Język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. Matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. Język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym – 3 lipca 2024 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne.
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  - do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (pkt. 7.5 – Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022).
 • W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte  (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania  otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).
 • Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty  z poszczególnych przedmiotów zamieszczonych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby  ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać,  dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • Uczeń kończący szkołę podstawową otrzyma zaświadczenie o wynikach egzaminu  ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy i wynik na skali  centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
 • Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu  przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu  jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu  najwyższego wyniku.
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni,  niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz  uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

WAŻNE TERMINY

 • do 02.10.2023 r. - złożenie przez rodziców deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
 • do 16.10.2023 r. - przedłożenie przez rodziców dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 • do 24.11.2023 r. - złożenie przez rodziców oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o przyznanych dostosowaniach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty są również dostępne na poniższych stronach:

www.cke.gov.pl

www.oke.gda.pl

 

PLIK DO POBRANIA:

Data dodania: 2022-03-30 08:07:43
Data edycji: 2024-02-18 11:08:43
Ilość wyświetleń: 2728

“Uczenie jest niekończącą się podróżą"

Donna Bulger

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej